ครม. ผ่าน พ.ร.ฎ. ปรับลด ‘ภาษีรถประจำปี รถรับจ้าง’ ลง 90%

ครม. ผ่าน พ.ร.ฎ. ปรับลด ‘ภาษีรถประจำปี รถรับจ้าง’ ลง 90%

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ครม. ได้ผ่านร่างหลักการ พ.ร.ฎ. ปรับลด ภาษีรถประจำปี รถรับจ้าง เช่น แท็กซี่, สามล้อ และมอไซต์วิน ลง 90% ภาษีรถประจำปี รถรับจ้าง – (17 ส.ค. 2565) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า วันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยให้ลดภาษีลงร้อยละ 90 จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโนบายและกำชับให้กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งกระทบต่อการใช้บริการรถสาธารณะ ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนประกอบการของรถสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งรถรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ดังนั้นกระทรวงคมนาคม และ ขบ. จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยปรับลดภาษีลงร้อยละ 90 จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

– รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนักรถ 1,300 กิโลกรัม เดิมจัดเก็บภาษี 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาทต่อคัน

– รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนักรถ 2,100 กิโลกรัม เดิมจัดเก็บภาษี 1,250 บาทต่อคัน ลดเหลือ 125 บาท

– รถจักรยานยนต์รับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 100 บาทต่อคัน ลดเหลือ 10 บาทต่อคัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี การอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นแทนเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS) ในรถแท็กซี่ พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มรายได้ โดยให้ติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ และกำหนดให้เรียกเก็บค่าสัมภาระได้ กรณีการให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น

เคาะแล้ว กกพ.ขึ้นค่าไฟ ก.ย.- ธ.ค. 65 เป็น 4.72 บาท/หน่วย

อ่วมถึงสิ้นปี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศ ขึ้นค่าไฟ เดือนก.ย. – ธ.ค 65 เป็น 4.72 บาทต่อหน่วย ปรับค่าเอฟทีอีก 68.66 สตางค์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทางเพจเฟสบุ๊ก สำนักงาน กกพ. ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องของการ ปรับขึ้นค่าไฟ ในรอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 เป็น 4.72 บาทต่อหน่วย และปรับค่าเอฟที (FT) อีก 68.66 สตางค์ พร้อมทั้งให้เตุผลในเรื่องของการปรับสมดุลระหว่างผู้ใช้ไฟ และกฟผ. สะท้อนนำเข้า Spot LNG

ค่าเอฟที ในรอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565 ปรับเพิ่มค่าเอฟทีอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย

1. การคิดค่าเอฟทีช่วงเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97 สตางค์ต่อหน่วย ไม่รวมที่ กฟผ. รับภาระต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 83,010 ล้านบาท

2. การบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กกพ. ปรับเพิ่มค่าเอฟทีเพียง 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟทีทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย

การขึ้นค่าเอฟทีในช่วงปี 2565 – 2566 นี้มีสาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลกสรุปได้ ดังนี้

ปริมาณก๊าซในประเทศที่ลดลง จากเดิมสามารถจ่ายก๊าซได้ 2,800 – 3,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) ลดลงเหลือราว 2,100 – 2,500 (MMSCFD) ทำให้ต้องนำเข้า Spot LNG เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาด แต่ในช่วงสงครามรัสเซีย – ยูเครน ส่งผลให้ราคา Spot LNG มีราคาแพงและผันผวนในช่วงประมาณ 25-50 USD/MMBTU เทียบกับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีราคาประมาณ 6-7 USD/MMBTU ดังนั้นการทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้น้ำมันจะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า